Algemene voorwaarden site vrouwen-ondernemen.nl

1 Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze algemene voorwaarden van vrouwen-ondernemen.nl (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn  met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, van toepassing op de inhoud die op de website vrouwen-ondernemen.nl  (hierna: de Website) wordt weergegeven.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Alle adverteerders op de Website hebben hun eigen voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met vrouwen-ondernemen.nl zijn overeengekomen.

1.4 Onder Bezoeker wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, die bijdragen leest, een reactie achterlaat of schrijft in het forum of de andere rubrieken, maar niet noodzakelijk ook producten of diensten koopt.

1.5 Onder Adverteerder wordt verstaan: de verschillende aanbieders van de producten op de Website. Dit zijn bedrijven die hun producten en diensten via de Website aan de Bezoeker aanbieden. Vrouwen-ondernemen.nl sluit met deze Adverteerders een overeenkomst. In geval de Adverteerder aanvullende leveringsvoorwaarden hanteert, zal dit duidelijk gecommuniceerd worden aan Bezoeker. Deze staan dan vermeld op de eigen website van de Adverteerder, waar Bezoeker zijn aankoop kan doen.

1.6 Onder Koper wordt verstaan iedere Bezoeker die één of meerdere producten en/of diensten van één of meerdere Adverteerders aankoopt.

1.7 Vrouwen-ondernemen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de Website aanvaarden Bezoeker, Koper en Adverteerder deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Bij alle aanbiedingen op de Website sluit Koper een overeenkomst met Adverteerder. Deze zal bij naam genoemd worden bij de aanbieding van het product. Als Adverteerder Algemene Voorwaarden en eventueel Aanvullende Voorwaarden met Koper overeenkomt, zal noch Adverteerder noch Koper vrouwen-ondernemen.nl op enigerlei wijze aansprakelijk kunnen stellen voor wat voor schade dan ook. Vrouwen-ondernemen.nl gaat op geen enkele wijze een verkoopovereenkomst aan met Bezoeker wanneer deze een overeenkomst sluit met Adverteerder. Vrouwen-ondernemen.nl gaat enkel een overeenkomst voor advertentieruimte aan met Adverteerder. Vrouwen-ondernemen.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de fouten, problemen of schade bij de aankoop die Bezoeker doet bij Adverteerder.

2.2  Adverteerder komt uitdrukkelijk overeen dat een geldige overeenkomst mondeling, schriftelijk of door gebruik te maken van elektronische communicatievormen tot stand komt. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. Dit geldt voor het aangaan van samenwerkingen met Adverteerder.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via SMS, e-mail of anderszins verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Vrouwen-ondernemen.nl of Adverteerder garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen voor adverteren zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Speciale aanbiedingen van Adverteerders aan Bezoekers zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

4  Betaling en incassokosten

4.1 In geval dat Adverteerder advertentieruimte aankoopt op de Website zullen duidelijk alle relevante contactgegevens van Adverteerder, zoals naam, website en (vast) telefoonnummer, gecommuniceerd worden.

4.2 Alle bestellingen door Adverteerder bij vrouwen-ondernemen.nl voor adverteren en promoten van producten en diensten, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van de betalingstermijn zal vrouwen-ondernemen.nl een ingebrekestelling sturen met een laatste betalingstermijn.

4.3 Ten laste van Adverteerder komen, bij niet-tijdige betaling, behalve de wettelijk rente, tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die vrouwen-ondernemen.nl als gevolg van niet nakoming door Adverteerder van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van € 40,- exclusief omzetbelasting.

4.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, zoals bedoeld in artikel 4.3, is vrouwen-ondernemen.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering van advertentieruimte op te schorten tot het moment waarop Adverteerder de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5 Levering en leveringstijd

5.1 Als Adverteerder advertentieruimte inkoopt op de Website zal vrouwen-ondernemen.nl duidelijk de planning met Adverteerder bespreken. Adverteerder verstrekt vrouwen-ondernemen.nl tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de bestelling. Vrouwen-ondernemen.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van advertentieruimte en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

5.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Adverteerder geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Adverteerder redelijkerwijs niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten.

5.3 Bij leveringen in andere landen dan Nederland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6 Overmacht

6.1 In geval van overmacht is vrouwen-ondernemen.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens Adverteerder na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Adverteerder voor de duur van de overmacht opgeschort.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de Website.

7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Vrouwen-ondernemen.nl staat er voor in dat de door haar geleverde diensten voldoen aan de op de Website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften.

7.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie op het uiteindelijke effect van een advertentie, of wanneer Adverteerder zelf niet tijdig of niet de juiste en/of onvolledige informatie heeft aangeleverd volgens de specificaties van vrouwen-ondernemen.nl.

7.3 Vrouwen-ondernemen.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Adverteerder of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van vrouwen-ondernemen.nl. Vrouwen-ondernemen.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.4 Indien vrouwen-ondernemen.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.5 Adverteerder is gehouden vrouwen-ondernemen.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen vrouwen-ondernemen.nl mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Adverteerder komen.

7.6 De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Vrouwen-ondernemen.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

7.7 De inhoud van de Website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van vrouwen-ondernemen.nl op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Vrouwen-ondernemen.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie.

Vrouwen-ondernemen.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (electronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Adverteerder en vrouwen-ondernemen.nl dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Vrouwen-ondernemen.nl sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

7.8 Het is mogelijk dat vrouwen-ondernemen.nl op haar Website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Vrouwen-ondernemen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7.9 Vrouwen-ondernemen.nl is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internet-providers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan.

7.10 Vrouwen-ondernemen.nl of Adverteerder is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.

8 Intellectuele eigendom

8.1 Bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij vrouwen-ondernemen.nl, haar Adverteerders of andere rechthebbenden. Bij verzamelde informatie van andere rechthebbenden staat telkens duidelijk de bron en een link naar de website vermeld.

8.2 Adverteerder erkent dat alle door vrouwen-ondernemen verstrekte informatie, aanbiedingen, offerteverrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen, of andere stukken uitsluitend bestemd zijn om te worden gebruikt in het kader van de advertentieruimte op de Website en mogen door Adverteerder niet worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht zonder voorafgaande toestemming van vrouwen-ondernemen.nl.

8.3 Vrouwen-ondernemen.nl heeft het recht de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Adverteerder ter kennis van derden wordt gebracht. Vrouwen-ondernemen.nl behoudt hierbij het recht de geleverde materialen voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.

8.4 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

8.5 Het is Bezoeker verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van vrouwen-ondernemen.nl, haar Adverteerders of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

8.6 Vrouwen-ondernemen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Bezoeker een product heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adverteerder.

8.7 De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks en introducties van artikelen van andere rechthebbenden, eigendom van vrouwen-ondernemen.nl. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vrouwen-ondernemen.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

9 Disclaimer

9.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van vrouwen-ondernemen.nl, is het mogelijk dat de informatie die op vrouwen-ondernemen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

9.2 Beweringen en meningen, geuit in de forums, artikelen, columns en mededelingen op de pagina’s van de Website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internet-provider.

9.3 Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op vrouwen-ondernemen.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door je wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

9.4 Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van vrouwen-ondernemen.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om vrouwen-ondernemen.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van vrouwen-ondernemen.nl verkregen is.
Met het oog hierop wordt de Bezoeker altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via vrouwen-ondernemen.nl verkregen informatie.

9.5 De informatie op vrouwen-ondernemen.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

10 Persoonsgegevens en privacy

10.1 Vrouwen-ondernemen.nl zal de gegevens van Bezoeker uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Vrouwen-ondernemen.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.2 Vrouwen-ondernemen.nl acht het van groot belang om de door Bezoeker verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wanneer Bezoeker zich aanmeldt voor de gratis Nieuwsbrief van Website worden verschillende gegevens verzameld teneinde Bezoeker een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

10.3 De gegevens van Bezoeker worden door vrouwen-ondernemen.nl geregistreerd in een database, die overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

10.4 De gegevens die door vrouwen-ondernemen.nl worden verwerkt zijn de gegevens die Bezoeker zelf heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website. De door Koper verstrekte gegevens betreffen naam en e-mailadres. Tevens kan vrouwen-ondernemen.nl, indien Bezoeker bijv. reageert op een actie of een prijsvraag, naar de naam, het adres en de woonplaats van Bezoeker vragen. Deze gegevens worden na het verlopen van de prijsvraag niet bewaard door vrouwen-ondernemen.nl.

10.5 De Website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun sites heeft vrouwen-ondernemen.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

10.6 Vrouwen-ondernemen.nl hanteert met betrekking tot de gegevens van Bezoeker een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Dit wordt o.a. gedaan door gebruik van een firewall die er voor zorgt dat onbevoegden niet bij de gegevens van Bezoeker kunnen komen. Vrouwen-ondernemen.nl draagt en aanvaardt ter zake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

10.7 Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door vrouwen-ondernemen.nl zijn aangewezen binnen het kader van de hen opgedragen taken.

10.8 Tenzij Bezoeker daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend, zal vrouwen-ondernemen.nl de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

10.9 Het staat Bezoeker immer vrij aan vrouwen-ondernemen.nl te vragen welke gegevens over hem zijn verwerkt. Bezoeker heeft recht op inzage en verbetering van zijn gegevens. Indien Bezoeker zijn gegevens uit de database verwijderd wenst te zien, kan hij dat onderaan elke nieuwsbrief zelf doen. Indien Bezoeker zulks schriftelijk of per e-mail aangeeft, kan het doorvoeren van mutaties enige tijd in beslag nemen.

11 Gedragsregels

11.1 Om vrouwen-ondernemen.nl voor iedereen interessant en aantrekkelijk te houden spreken wij graag de volgende gedragsregels af:
– Bij het plaatsen van informatie, materiaal of teksten op vrouwen-ondernemen.nl zal Bezoeker rekening houden met de onderwerpen binnen vrouwen-ondernemen.nl.
-Informatie, materiaal of teksten die discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn, worden niet getolereerd.
-Reclame maken voor een eigen bedrijf of product op vrouwen-ondernemen.nl kan alleen na overleg met vrouwen-ondernemen.nl. Vrouwen-ondernemen.nl hanteert hiervoor advertentietarieven. Neem contact op via contact@vrouwen-ondernemen.nl.

11.2 Vrouwen-ondernemen.nl behoudt het recht -tenzij anders overeengekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal.

11.3 Vrouwen-ondernemen.nl behoudt het recht om informatie of materiaal zonder opgaaf van reden van de Website te verwijderen.

11.4 Door je aan te melden, geef je impliciet te kennen dat je met deze voorwaarden akkoord gaat en dat je kennis hebt genomen van de uitgebreidere teksten van de algemene voorwaarden, copyrights en disclaimer.

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is Italiaans recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk buiten de Italiaanse landsgrenzen uitvoering wordt gegeven of wanneer Adverteerder buiten Italië woont of is gevestigd.

12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van vrouwen-ondernemen.nl of overeenkomsten gesloten met vrouwen-ondernemen.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Pisa (Italië), tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten en de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13 Contact en diversen

13.1 Vrouwen-ondernemen.nl is een project van Myrthe Claus, gevestigd te Cascina (PI, Italië), met fiscaal nummer CLS MRT 72T59 Z126M. Het BTW-identificatienummer is IT02204340505. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden naar het e-mailadres contact@vrouwen-ondernemen.nl zoals staat aangegeven op de Website, http://vrouwen-ondernemen.nl/ .

13.2 Deze Algemene Voorwaarden zullen door vrouwen-ondernemen.nl op verzoek worden toegezonden per e-mail en zijn via de Website te raadplegen.

 

 

Pisa, 1 februari 2017